Obchodní podmínky

Veškeré kupní smlouvy Prodávajícího:
 

AIRCOM Praha s.r.o.
U lipové aleje 722/8
107 00 Praha - Dubeč
IČ: 27621049
DIČ: CZ27621049

 

a Kupujícího se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, odesláním objednávky s nimi vyjadřujete souhlas:
 


I. Objednání zboží

Zboží lze objednat formou nákupu na internetovém obchodním portále na adrese www.wifihw.cz. Po obdržení objednávky z intenetového obchodu Vám bude odeslán potvrzovací email se sumarizací objednaných položek a uvedením způsobu a data doručení (kupující uvede dodací adresu, pokud se tato liší od fakturační). Pokud tento potvrzovací email či jiný kontakt (telefonát či email obsluhy internetového obchodu) neobdržíte do 12 hod. od objednávky, obratem nás kontaktujte.


II. Kupní cena a její zaplacení

Cena produktů je stanovena dle aktuálního ceníku odpovídajícího příslušným cenovým kategoriím. V případě registrace subjektů jejichž předmětem činnosti jsou oblasti telekomunikací, budou zpřístupněny odpovídající velkoobchodní cenové kategorie. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. DPH proto bude k ceně připočtena a je nedílnou součástí kupní ceny.

Platbu za zboží, je možné provádět následujícími způsoby:

1. Dobírka
Platíte při převzetí již expedovaného zboží na základě Vaší objednávky.

2. Bankovním převodem (zálohová/proforma faktura)
Po vyplnění a odeslání objednávky obdržíte formou emailu zálohovou fakturu. Uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky (= číslo faktury). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno (tentýž den).

4. Hotově
Tuto možnost vybírejtou pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr. Hotovostní platbu za objednávku provedete při odběru zboží v naší provozovně.

3. Bankovním převodem (faktura na splatnost)
Pro registrované velkoobchodní subjekty v případě, že obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je ošetřen uzavřením Rámcové kupní smlouvy, kupující umožňuje uhrazení kupní ceny bankovním převodem tak, že částka je připsána prodávajícímu na účet nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

Zobrazení chybné ceny vinou obsluhy či aplikace eshopu
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

III. Způsob dodání

Prodávající se zavazuje zboží, které v přijaté objednávce potvrdil skladem, dodat službou PPL následující pracovní den v případě, že objednávku prodávající obdržel do 16:00 (v Po-Čt), do 15:00 (v Pá) prostřednictvím eshopu. V případě objednávek formou osobního odběru je možné tentýž pracovní den vyzvednout objednávky přijaté do 16:30 (v Po-Čt), do 15:30 (v Pá). Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím veškeré dokumenty, které se ke zboží vztahují a to dle platných zákonů a norem ČR.

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy formou obdržení internetové objednávky v případě, že dojde k souběžnému objednání téhož produktu, jehož aktuální skladová zásoba popostačuje k vykrytí všech souběžně obdržených objednávek. Prodejce zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy z důvodu momentálního vyprodání skladových zásob vyrozumí.

V případě standardní objednávky obdržené prostřednictvím eshopu v ceně vyšší jak 5.000,-Kč bez DPH s dodáním v rámci ČR prostředbictvím přepravní služby PPL dopravné neúčtujeme.


IV. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda obal zásilky nevykazuje zjevné znaky poškození (kontrola celistvosti plombovací lepící pásky s logem dodavatele). V případě shledání závady (narušený obal, porušená plombovací lepící páska) je zákazník povinen sepsat s kurýrem doručující služby záznam o shledaném poškození zásilky a překontrolovat kompletnost a neporušenost obsahu na základě připojeného dodacího listu.

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nejlépe obratem telefonicky kontaktujte Prodávajícího. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zamítnutí Vašeho prodlenného požadavku či zbytečných průtahu při řešení dalších případných problémů při dodání nekompletní/poškozené dodávky zboží.V. Nepřevzetí či nevyzvednutí zásilky

Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky dáváte prodejci na vědomí, že o zboží nemáte zájem a odstupujete od smlouvy. Skutečnost je však jiná - uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží dodat a povinností kupujícího je ho převzít a zaplatit. Nepřevzetím/nevyzvednutím objednaného zboží od přepravní společnosti se nezbavujete své zákonné povinnosti a dle občanského zákoníku je jednoznačným porušením kupní smlouvy ze strany zákazníka (§ 2118).

Dokud neodstoupíte od kupní smlouvy (písemně nebo formou emailu) před vlastní expedicí zásilky, odpovídáte za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky (dopravné, balné, účetní vratka). O odeslání zásilky jste námi informováni v den její expedice formou emailu, dále formou SMS či emailovou avizací přepravce v případě uložení na odběrném místě. Odstoupit od smlouvy můžete před odesláním zboží nebo až po jeho převzetí v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu (dle § 1829 občanského zakoníku).

Tedy nepřevzetí zboží není odstoupením od kupní smlouvy nýbrž jejím porušením a kupující odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne. Jste povinni nám uhradit náklady vynaložené na zaslání a vrácení balíku přepravní službou.

Zákazníkovi bude zaslána faktura na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného, a to ve lhůtě do 14-ti dnů formou jak emailu, tak písemně na uvedenou dodací adresu. Pokud nedojde k řádnému uhrazení, předáme pohledávku k právnímu vymožení. Upozorňujeme, že v takovém případě se konečná požadovaná částka může výrazně navýšit.

Dále si vyhrazujeme právo neakceptovat v budoucnu další objednávky těchto zákazníků.VI. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu v zákonné 14-ti denní lhůtě

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup na IČ), má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či býti jinak znehodnocené a znemožňující následná prodej bez ztráty. Součástí vrácení musí být originální obal spolu s veškerým dodaným příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu.

Zboží musí být odesláno nejpozději 14-tý den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovny prodávajícího. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu nejpozději do 14 dnů od obdržení zpět zaslaného zboží.

Od 1.1.2014 občanský zákoník 89/2012 Sb. tuto proceduru nadále upravuje o možnost snížení vracené kupní ceny o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Tento nárok bude individuálně posuzován prodejcem v každém případě zvláště po obdržení vráceného zboží a s výsledkem kupujícího poté vyrozumí.

Upozornění:
Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství s originálními obaly apod., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Výhrada vlastnictví

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až v okamžiku splacení celé kupní ceny.
 

VIII. Záruka na zboží, uplatňování reklamací a odpovědnost

Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku, jejíž délka trvání je vždy uvedena na příslušném dodacím listě. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží dle dodacího listu.

Pokud zboží dle kupujícího vykazuje závadu, kupující příslušně vytvoří RMA záznam na internetových stránkách prodávajícího www.wifihw.cz po přihlášení ke svému založenému účtu. Na své náklady zašle zařízení včetně k produktu dodávaného příslušenství (zejména pak napájecích adaptérů, kabelových redukcí apod.) na adresu provozovny prodávajícího (AIRCOM Praha s.r.o., FLEXI Park, hala 9, ul. Chlumecká (vedle SCONTO nábytek), 198 29, Praha 9). Zboží řádně zabalí tak, aby při transportu nedošlo k poškození obsahu a balík řádně označí příslušným přiděleným číslem RMA.

Prodávající ve lhůtě maximálně 30 dnů od obdržení zboží přezkoumá odůvodněnost reklamace a reklamaci příslušným způsobem vyřeší. Při dodání kazového zboží (se skrytou, výrobní vadou) má zákazník nárok na opravu, v případě neopravitelnosti na výměnu zboží za bezvadný kus.

Záruka je poskytována na skryté výrobní či materiálové vady, dle příslušných znění zákona č. 89/2012 Sb. z občanského zákoníku se záruka se nevztahuje na:

- zboží reklamované po záruční době
- zboží bylo používáno v rozporu s připojeným návodem k obsluze
- zboží po neodborném zásahu, otevření (porušené ochranné pečetě či samolepky výrobce)
- zboží bylo neodborně instalováno (poškození vzniklé nevhodným nastavením, provozováním)
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm
- zboží bylo poškozeno elektrickým výbojem/přepětím
- zboží, u něhož došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Prodejce poskytuje ke zboží základní technickou podporu ve formě příslušných instalačních příruček a zpřístupnění aktuálního souvisejícího softwaru. U komponent (součástky, pasivní prvky) bez návodu k obsluze jsou informace k použití uvedeny v produktovém listu na www Prodávajícího (v případě, že Kupující není se správným použitím dostatečně srozuměn, formou emailu či písemně si lze bližší informace od Prodávajícího vyžádat). Kupující je srozuměn také s faktem, že instalační pokyny mohou být dostupné v elektronické formě, případně v anglickém jazyce na základě originálních dokumentů výrobců.

Kupující si je vědom, že veškerá zařízení jsou určena k provozu v domácím nebo kancelářském prostředí s výjimkou zboží u nichž je vysloveně uvedeno jinak. Mechanické úpravy, integrace výrobků do jiných zařízení v rozporu s přislušnými instalačními či parametrovými limity, provoz v podmínkách které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, může být důvodem k zamítnutí případné reklamace vad na zboží.

Za další vzniklé škody (jmenovitě ušlý zisk, ztráta dobrého jména, vícenáklady spojené s reklamací apod.) vzniklé v souvislosti s nákupem či případným reklamováním produktu neručíme.


IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.X. Ostatní ustanovení

Pokud není v těchto Všeobecných podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků platným právem české republiky, zejména zákonem č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění.


 
 
Přihlášení
 
 
 
 

 

 
 
Porovnat - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Košík
 

 

  
 
 


Košík obsahuje:

 
0 položek
(0)
 
 
 
 
 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.wifihw.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.