Zpracování a ochrana osobních údajů společností AIRCOM Praha s.r.o.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AIRCOM Praha s.r.o. se sídlem U lipové aleje 722/8, 10700 Praha 10, identifikační číslo: 27621049, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 119473 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Chlumecká (vedle SCONTO nábytek), 198 29, Praha - Černý Most, email info@wifihw.cz, telefon 241 400 304.

Veškeré údaje získané od zákazníků správce využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje dle následujících podmínek.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Kategorie a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jež příslušný subjekt správci poskytl v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy a zákonných povinností Správce. Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. jméno a příjmení
 2. název obchodní firmy
 3. IČO, DIČ
 4. adresa trvalého pobytu
 5. adresa sídla nebo místa podnikání
 6. dodací adresa
 7. kontaktní e-mailová adresa
 8. kontaktní telefonní číslo
 9. pracovní pozice či funkce ve společnosti
 10. bankovní spojení
 11. záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.

Účel zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovávání osobní údaje z důvodu nutných pro splnění smlouvy, splnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů správce. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné objednanou službu poskytovat. Ke zpracování osobních údajů následně uvedené účely nepotřebuje správce souhlas subjektu osobních údajů.

 1. procesy spojené s identifikací a možným kontaktováním zákazníka (plnění smlouvy)
 2. poskytování služeb a dodání objednaného zboží (plnění smlouvy)
 3. vyúčtování za služby, vystavení daňových dokladů (plnění smlouvy)
 4. plnění zákonných daňových povinností
 5. vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory
 6. evidence dlužníků

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Zpracovávání údajů zákazníků s jejich souhlasem pro marketingové a obchodní účely

Se souhlasem subjektu údajů Správce zpracovává pro marketingové a obchodní účely osobní údaje za účelem možného vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Správce a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to výhradně formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a subjekt údajů jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti 10 let od jeho udělení nebo po dobu využívání služeb správce a následujících 10 let poté nebo do doby, dokud jej subjekt údajů neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány výše uvedené kategorie osobních údajů. Pokud subjekt svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany správce pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v právním souladu.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných správcem

V případě, že má subjekt osobních údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Správce záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných správcem, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek správce a pro účely internetové reklamy správce. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat.

Elektronicky na adrese: info@wifihw.cz
Telefonicky na tel. čísle: +420 241 400 304
Písemně na adrese:
AIRCOM Praha s.r.o.
Chlumecká (vedle SCONTO nábytek)
198 29, Praha - Černý Most

Způsob ochrany k přístupu k osobním údajům

Zpracování osobních údajů provádí správce v provozovně jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT techniky a manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR náleží subjektu osobních údajů níže uvedená práva. Jedná-li se o práva vůči správci, je subjekt údajů oprávněn je uplatňovat na uvedených kontaktních adresách.

Právo na přístup k osobním údajům

Podle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 1. účelech zpracování
 2. kategoriích dotčených osobních údajů
 3. příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 4. plánované době zpracování
 5. o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 6. právu podat stížnost u dozorového úřadu
 7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 8. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 9. vhodných zárukách při předání údajů mimo EU

V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob má subjekt údajů dále právo požádat o kopii zpracovaných osobních údajů. V případě opakované žádosti je Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Podle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných případně doplnění neúplných osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Subjekt údajů, má povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout správci součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou přesné.

Právo na výmaz

Podle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR má subjekt údajů, do doby vyřešení podnětu, právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být předmětné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého jejího členského státu.

Oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů má správce podle čl. 19 GDPR povinnost informovat jednotlivé příjemce osobních údajů o této skutečnosti, a to s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů poskytne Správce subjektu údajů informaci o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci, a to v případě, že ke zpracování osobních údajů došlo na základě uzavření a plnění smlouvy nebo na základě souhlasu subjektu údajů a jejich zpracování se provádí automatizovaně. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky neprodleně ukončí.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

Subjekt údajů má podle čl. 34 GDPR právo být správcem bez zbytečného odkladu informován o porušení zabezpečení osobních údajů přijatých správcem, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy.


 
 
Přihlášení
 
 
 
 

 

 
 
Porovnat - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Košík
 

 

  
 
 


Košík obsahuje:

 
0 položek
(0)
 
 
 
 
 

 

 

Technické řešení © 2024 CyberSoft s.r.o.

 
 
 

K provozování našeho webu www.wifihw.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.